Kvalitetspolicy

Vi ska erbjuda kunderna tjänster som är av sådan kvalité att vi uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

En viktig del i kvalitetsarbetet är utbildning av personalen.
Metodbeskrivningar och frekvenser ska upprättas för varje objekt där vi utför våra tjänster.

Våra tjänster ska utgå från kundernas behov och bedrivas med inriktning mot att rätt kvalité uppfylls bl a genom att upprätthålla en god kontakt med våra kunder.

Synpunkter och klagomål ska åtgärdas omedelbart.
Underleverantörer som anlitas ska uppfylla våra kvalitetskrav.

Arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalité ska användas.
Kvalitetspolicyn ska årligen ses över och revideras så att vårt kvalitetsarbete ständigt förbättras.